Arbeidscontract Dienstverlening aan huis BRV

In dit contract staan alle afspraken tussen opdrachtgever/ster en hulp aanbieder/ster over het werk. De Regeling dienstverlening aan huis is de basis van dit contract.


Wie


Opdrachtgever/ster:

Voornaam: ----------------------------------------------------------------------------------------

Achternaam: ---------------------------------------------------------------------------------------

Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode: ------------------------------------------------------------------------------------------

Woonplaats: ---------------------------------------------------------------------------------------

Geboorte Plaats: ----------------------------------------------------------------------------------

Geboortedatum: ----------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer: ---------------------------------------------------------------------------------

E-mail adres: --------------------------------------------------------------------------------------


Hulp aannemer/ster:

Voornaam: ----------------------------------------------------------------------------------------

Achternaam: ---------------------------------------------------------------------------------------

Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode: ------------------------------------------------------------------------------------------

Woonplaats: ---------------------------------------------------------------------------------------

Geboorte Plaats: ----------------------------------------------------------------------------------

Geboortedatum: ----------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer: ---------------------------------------------------------------------------------

E-mail adres: --------------------------------------------------------------------------------------

Paspoort / ID nummer: --------------------------------------------------------------------------

Copie van het paspoort of ID bijgeleverd bij meer dan 4 dagen werk bij werkgever/ster.


Indien gewenst kan er een VOG(Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd door de hulp aannemer/ster bij zijn of haar gemeenten.

Zie: https://www.justis.nl/producten/vog/Dienstverband

Functie

U krijgt de functie van---------------------------------------------------------------------------------.

U doet dit werk zo goed mogelijk en volgt daarbij de aanwijzingen van de opdrachtgever/ster op.


Werkzaamheden

Omschrijving van de afgesproken werkzaamheden.

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................


Arbeidsduur

U werkt wekelijks -------------------------------------------------------------------------- uren

Op dag: ------------------------------------------- ; van----------------- tot ---------------------- uur

Op dag: ------------------------------------------- ; van----------------- tot ---------------------- uur

Op dag: ------------------------------------------- ; van----------------- tot ---------------------- uur

Op dag: ------------------------------------------- ; van----------------- tot ---------------------- uur

Op dag: ------------------------------------------- ; van----------------- tot ---------------------- uur

Bij wederzijdse goedkeuring kan in geval van calamiteiten, ziekte onderling een afwijkende dag / tijdstip worden afgesproken.


Adres

U gaat op het volgende adres aan het werk: <adres, postcode en woonplaats>

De opdrachtgever/ster kan dit adres alleen veranderen na overleg met u.


Duur overeenkomst

Ingangsdatum

Het contract gaat in op datum:-----------------------------------------------------------------


Contractduur

Het contract is voor:

Bepaalde tijd en eindigt op datum:------------------------------------------------------------

Onbepaalde tijd:------------------------------------------------------------------------------------


Opzegtermijn

Bij een contract voor onbepaalde tijd heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Als uw opdrachtgever/ster goede redenen heeft, kan hij uw contract ook opzeggen.

De opzegtermijn voor de opdrachtgever/ster ligt tussen de 1 en 4 maanden, afhankelijk van uw diensttijd. Als deze korter is dan 5 jaar, is de opzegtermijn ook 1 maand.Financiële afspraken

Salaris

U heeft recht op een salaris van minimaal het wettelijk minimumloon. U krijgt een salaris van <..........aantal> euro per week. Hier moet u nog wel Loonbelasting & ZVW over betalen.

Belastingen

U geeft zelf uw inkomsten op bij de Belastingdienst. De opdrachtgever/ster draagt geen loonbelasting af.

Van 1 dag tot maximaal 3 dagen per week werken dient u als hulp zelf de Loonbelasting en ZVW op te geven bij uw belastingaangifte.

Bij 4 of meer dagen per week werken, is uw opdrachtgever/ster verplicht alle wettelijke afdrachten zoals: WAO, WIA, WW, ZW, Inkomstenbelasting & ZVW, Vakantiegeld, Pensioen af te dragen en op te geven aan de belastingdienst.


Vakantiegeld

U heeft recht op vakantiegeld van 8% van uw bruto salaris. Dit bedrag zit bij uw salaris inbegrepen.


Pensioenopbouw:

U kunt zelf uw pensioenopbouw regelen bij diverse banken met een lijfrente spaarregeling, Bijvoorbeeld: ZZP Nederland

Deze valt in Box 3 bij uw belastingaangifte.

Uw pensioenafdracht is wettelijke 5% van uw bruto salaris.

Dit zit niet in uw salaris verwerkt.


Onkosten

Als u kosten maakt bij het uitoefenen uw werk, dan betaalt de opdrachtgever/ster deze kosten. Hiervoor geeft u de bewijsstukken aan de opdrachtgever/ster. De opdrachtgever/ster moet vooraf toestemming geven voor de kosten.


Verdere afspraken

Ziekte ( Bij afmelding graag 30 minuten voor aanvang van de werktijd doorgeven)

Als u ziek bent, dan geeft u dit door op de eerste dag van uw ziekte. De opdrachtgever/ster betaalt uw salaris maximaal 6 weken door bij ziekte.


Calamiteitenzorg

Hulp aannemers/ster kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De opdrachtgever/ster betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlofZwangerschapsverlof en Bevallingverlof

De hulp aanneemster heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof & bevallingsverlof totaal bij elkaar.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

De hulp aannemer (vader/partner van) heeft recht op 2 dagen betaald kraamverlof (vaderschapsverlof) en heeft de hilp aannemer (vader/partner van) heeft recht op 3 dagen ouderschapsverlof (partnerverlof).

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kraamverlof-en-partnerverlof

Vakantiedagen & Vakantie uren

U heeft als hulp aannemer/ster recht op vakantiedagen. De vakantiedagen bedragen minimaal 4 maal de gewerkte uren per week. U heeft daarom aantal: ----------- vakantiedagen per jaar. Werkt u minder weken in een jaar? Dan krijgt u in verhouding minder vakantiedagen.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld/vraag-en-antwoord/op-hoeveel-vakantiedagen-en-vakantiegeld-heb-ik-recht


Vrijwillige verzekeringen

U kunt zich verzekeren bij het UWV voor de Ziektewet, de WIA en de WW. De werkgever heeft daarbij geen rol.

Zie:https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx

of https://www.uwv.nl/particulieren/brochures/voorwaarden-vrijwillige-verzekering-ziektewet.aspx


Ondertekening


Opdrachtgever/ster: Hulp aamnemer:/ster ------------------------------------------------- --------------------------------------------------


Naam:------------------------------------------ Naam: ------------------------------------------


Datum: ------------------------------------------ Datum: -----------------------------------------


Plaats: ------------------------------------------- Plaats: -----------------------------------------


Handtekening: Handtekening:


---------------------------------------------- --------------------------------------------------Op maak in tweevoud , een voor de opdrachtgever/ster en een voor de hulp aannemer/ster.