Algemene Voorwaarden Dienstverlening aan Huis BRV


 • Dienstverlening aan Huis BRV bemiddelt tussen de vraag van de opdrachtgever/ster en het aanbod van hulp voor de hulp aannemer/ster.

 • Tevens ontvangt u van ons ook de Algemene Voorwaarden. Bij ondertekening van deze automatisch afgifte incassomachtiging. Hiermee gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 • Als u niet meer beschikbaar bent voor bemiddeling via Dienstverlening aan Huis BRV vernemen wij dat op tijd binnen 1 week. Bij het niet afnemen van de bemiddeling van Dienstverlening aan Huis BRV vervalt uw afgifte voor machtiging van de automatische incasso.

 • U heeft het recht om binnen 56 dagen deze afgifte automatische incasso machtiging te weigeren. Let daarbij wel op dat uw inschrijving bij Dienstverlening aan Huis BRV vervalt.

 • Dienstverlening aan Huis BRV maakt na aanleiding door de hulp opgegeven uren een factuur op voor de opdrachtgever/ster.

 • Deze urenopgave door de hulp aannemer/ster wordt gebruikt om de facturatiekosten door te voeren aan de hulp aannemer/ster| en wordt ook gebruikt om de jaaropgave voor de hulp op te maken voor zijn/haar belastingaangifte.

 • U kunt pas een inlogcode krijgen als U de Algemene Voorwaarden en de automatische incasso hebt geaccepteerd en dat wij Uw inschrijfgeld en de betaling van de aangevraagde uren hebben ontvangen op onze rekening van Dienstverlening aan Huis BRV.

 • Daarna pas kunt U uw vraag en aanbod plaatsen op de website van Dienstverlening aan Huis BRV.Dienstverlening aan Huis BRV is niet aansprakelijk voor:

 • De betalingen aan Uw hulp. Dit is de taak van de opdrachtgever/ster.

 • Mis opvattingen in de communicatie tussen u als opdrachtgever/ster en uw hulp.

 • Welke vorm van schade, verlies of diefstal die ontstaan is door uw hulp.

 • De schade die ontstaan is tijdens de werkzaamheden valt onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever/ster.

 • Maar zou in onderling overleg ook via de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de hulp aannemer/ster kunnen vallen.Ondertekende opdrachtgever/ster of hulp geeft toestemming aan Dienstverlening aan Huis BRV via deze automatische incassomachtiging om de gemaakte inschrijfgelden & het aantal aangevraagde uren voor hulp & facturatiekosten die zijn ontstaan door de urenregistratie bij die Dienstverlening aan Huis BRV voert die te innen bij zijn/ haar bank.
De gang van zaken betreffende de Kennismaking:

 • Als Uw hulpvraag wordt beantwoord door de Eerst reagerende Hulp, worden de naam en telefoonnummer aan uw doorgegeven voor een kennismakingsafspraak in te plannen. Dit moet binnen 1 week gebeuren.

 • Na het kennismakingsgesprek geeft u als opdrachtgever/ster bij Dienstverlening aan Huis BRV aan of u gaat samen werken met deze hulp. Bij geen onderlinge klik tussen u en de hulp, kan uw vraag opnieuw op de site worden gezet door Dienstverlening aan Huis BRV.

 • Als de hulp op een vraag aanbod gereageerd mag hij/zij verwachten dat er binnen 1 week een telefonische reactie komt van de aanvrager om een kennismakingsgesprek in te plannen. Graag vernemen wij van de aangeboden hulp of er op tijd contact is gelegd door de aanvrager/ster.

 • Als U als hulp een vraag aanbod heeft geaccepteerd en u heeft met de opdrachtgever/ster afgesproken dat uw bij hem/haar gaat beginnen. Maar u als hulp niet komt opdagen zonder reden en zonder contact te hebben gelegd met de werkgever/ster wordt u een boete opgelegd van €14, --.

 • Bij meerdere malen niet komen opdagen of geen contact te hebben opgenomen met de opdrachtgever/ster bij aanvang van het nieuwe te beginnen werk. Wordt u uit het systeem van Dienstverlening aan Huis BRV verwijderd. Daarnaast krijgt u ook een boete i.v.m. inkomensderving voor Dienstverlening aan Huis BRV. Dit bedraagt een bedrag van € 50, -- die aan Dienstverlening aan Huis BRV dient te worden betaald.

 • Mocht de hulp bij aanvang van zijn/haar nieuwe werk voor een dichte deur te komen staan bij de nieuwe opdrachtgever/ster en deze doet niet open, reageert niet op de bel of is niet te bereiken via telefonische contact. Dan vernemen wij van Dienstverlening aan Huis BRV dat graag. Mocht het zo zijn dat dit door enige vorm van calamiteiten is ontstaan. Dan nog wordt de toekomstige opdrachtgever/ster hierop aangesproken op niet tijdig afmelden aan de nieuwe hulp. . Mocht dit vaker voorkomen dat de hulp voor een dichte deur staat zonder enige vorm van communicatie van de opdrachtgever/ster, dan vervalt de inschrijving en het vraag aanbod van de opdrachtgever/ster. Daarbij krijgt de opdrachtgever/ster een boete i.v.m. inkomensderving voor Dienstverlening aan Huis BRV en aan de hulp. Dit bedraagt een bedrag van € 50, -- die aan Dienstverlening aan Huis BRV en aan de hulp dient te worden betaald.


Huis reglementen van Dienstverlening aan Huis BRV:

Dienstverlening aan Huis BRV hoopt op een fijne en plezierige samenwerking tussen u als opdrachtgever/ster en uw hulp aannemers/ster (uw hulp). Daarbij horen wel wat huisregels bij die Dienstverlening aan Huis BRV toepast in haar service en gebruik van de website en de bemiddelingspositie die Dienstverlening aan Huis BRV verzorgt. En openstaat voor klachten die voortvloeien uit de samenwerking tussen werkgever/ster en de werknemer/ster.

Die onder de algemene sociale omgangsvormen vallen:

 • Respect voor en naar elkaar toe

 • Openstaan voor een ander zijn/haar mening, ideeën, geloof, manier van doen/handelingen

 • Begrip hebben voor elkaars situatie

 • Geduld, een luisterend oor en /of troostende paar armen

 • Een fijne en goede onderlinge communicatieDienstverlening aan Huis BRV accepteert geen wangedrag van de opdrachtgever/ster en/of van de hulp aannemer/ster in welke vorm dan ook naar Dienstverlening aan Huis BRV of naar de opdrachtgever/ster en/of hulp aannemer/ster toe. Bij ontvangsten van klachten van de opdrachtgever/ster of hulp aannemer/ster.

Dit heeft als gevolg dat Dienstverlening aan Huis BRV het recht heeft om per direct de bemiddeling stopt te zetten als er onderstaande punten zijn voor gevallen:

Daarbij deze onderstaande punten adviseert Dienstverlening aan Huis BRV de partij die hiervan schade heeft ondervonden daar aangifte te doen bij de politie.

 • Plegen van Fraude en opzettelijke van Valsheid in geschriften

 • Diefstal & Heling van andermans/-vrouw eigendommen

 • Bij bewust geen veilige werkplek te willen creëren voor de werknemer/ster

 • Mishandeling & Peterijen in welke vorm dan ook

 • Opzettelijke vernielingen van andermans/-vrouw eigendommen

 • Beledigingen over/ op een ander zijn/haar mening, ideeën, geloof, manier van doen/handelingen

 • Geen respect hebben voor de inzet en de wil die iemand anders voor je heeft

 • Bij bewust een vraagaanbod accepteren en deze niet willen doen

 • Bij bewust een aanbod van hulp accepteren en deze niet waarderen door geen uitbetaling van het salaris te doen voor de werkzaamheden die de hulp (werknemer/ster) voor u heeft gedaan.


De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever/ster aan de hulp aannemer/ster (hulp) zijn:

 • De tijd die de hulp bij U doorbrengt wordt door U als opdrachtgever/ster betaald aan de hulp!

 • U spreekt zelf af met de hulp hoe dit te betalen, contant of per bank/giro en op welke basis per elke week, per 2 weken of per maand.

 • Er wordt van u verwacht dat u zich op tijd afmeldt bij uw hulp bij ziekte, calamiteiten, en verhindering.

 • Veilige werkomgeving voor de hulp is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/ster.

 • Bij 1 tot 3 dagen per week dat uw hulp bij u werkt, bent uw niet verantwoordelijk voor de sociale afdrachten voor uw hulp.

 • Bij 4 of meerdere dagen per week wordt u de opdrachtgever/ster van de hulp aannemer/ster. Daarbij bent u verantwoordelijk voor de wettelijke verplichte sociale afdrachten van uw hulp.

 • U als opdrachtgever/ster houdt zich aan de wettelijke regelingen die er in het contact staan vermeldt die vallen onder de belastingdienst en de rijksoverheid.

 • De vraag om een getuigschrift; als uw hulp aannemer/ster bij u is gestopt met werken en uw hulp vraagt om een getuigschrift. Bent u verplicht deze op te maken. Weigert u dit, dan bent u in gebreken.


De verantwoordelijkheden van de hulp aannemer/ster zijn:

 • U als hulp bent verplicht om het urenregistratiesysteem van Dienstverlening aan Huis BRV te gebruiken en in te vullen ten behoeve van de opmaak van de factuur betreffende de gewerkte uren bij uw opdrachtgever/ster.

 • Ook bent u verplicht om het urenregistratiesysteem van Dienstverlening aan Huis BRV te gebruiken en deze naar waarheid in te vullen. Voor de aan u gerichte factuur voor de gemaakte administratiekosten ter verwerking van uw gewerkte uren bij uw opdrachtgever/ster die door bemiddeling van Dienstverlening aan Huis BRV is/ zijn ontstaan. Dit ten behoeve van Dienstverlening aan Huis BRV om uw jaaropgave aan inkomsten en facturatiekosten te kunnen opmaken die u nodig heeft bij uw belastingaangifte.

 • Er wordt van u verwacht dat u zich op tijd afmeldt bij uw opdrachtgever/ster bij ziekte, calamiteiten, verhindering en bij later aankomen dan de afgesproken dag en tijdstip.

 • Bij 1 tot 3 werkdagen per week werkzaam te zijn bij uw opdrachtgever/ster bent u verplicht uw loonbelasting en zvw op te geven bij uw belastingaangifte.

 • Bij 4 of meerdere dagen per week komt u als hulp in dienst bij de opdrachtgever/ster. Deze opdrachtgever/ster is dan verantwoordelijk voor de wettelijke verplichte sociale afdrachten van uw als hulp aannemer/ster in dienst van de opdrachtgever/ster.

 • U als hulp aannemer/ster houdt zich aan de wettelijke regelingen die er in het contact staan vermeldt die vallen onder de belastingdienst en de rijksoverheid.


Wet en Regelgeving , zie onderstaande Links:

Dienstverlening aan Huis:

Salaris

U heeft recht op een salaris van minimaal het wettelijk minimumloon. U krijgt een salaris van <aantal> euro per week. Hier moet u nog wel Loonbelasting & ZVW over betalen.


Belastingen

U geeft zelf uw inkomsten op bij de Belastingdienst. De werkgever draagt geen loonbelasting af.

Van 1 dag tot maximaal 3 dagen per week werken dient u als hulp zelf de Loonbelasting en ZVW op te geven bij uw belastingaangifte.

Bij 4 of meer dagen per week werken, is uw werkgever/ster verplicht alle wettelijke afdrachten zoals: WAO, WIA, WW, ZW, Inkomstenbelasting & ZVW, Vakantiegeld, Pensioen op te geven aan de belastingdienst.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-afspreken-met-iemand-die-ik-inhuur-voor-huishoudelijk-werkCalamiteiten:

Hulp aannemers/ster kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De opdrachtgever/ster betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof


Zwangerschapsverlof en Bevallingverlof:

De hulp aanneemster heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof & bevallingsverlof totaal bij elkaar.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

De hulp aannemer (vader/partner van) heeft recht op 2 dagen betaald kraamverlof (vaderschapsverlof) en heeft de hulp aannemer (vader/partner van) heeft recht op 3 dagen ouderschapsverlof (partnerverlof).

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlofKraamverlof en bevallingsverlof:

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kraamverlof-en-partnerverlofVakantiedagen & Vakantie uren

U heeft recht op vakantiegeld van 8% van uw bruto salaris. Dit bedrag zit bij uw salaris inbegrepen.

U heeft als hulp aannemer/ster recht op vakantiedagen. De vakantiedagen bedragen minimaal 4 maal de gewerkte uren per week. U heeft daarom aantal: ----------- vakantiedagen per jaar. Werkt u minder weken in een jaar? Dan krijgt u in verhouding minder vakantiedagen.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld/vraag-en-antwoord/op-hoeveel-vakantiedagen-en-vakantiegeld-heb-ik-rechtPensioenopbouw:

U kunt zelf uw pensioenopbouw regelen bij diverse banken met een lijfrente spaarregeling, Bijvoorbeeld: ZZP Nederland

Deze valt in Box 3 bij uw belastingaangifte.

Uw pensioenafdracht is wettelijke 5% van uw bruto salaris.

Dit zit niet in uw salaris verwerkt.Onkosten

Als u kosten maakt bij het uitoefenen uw werk, dan betaalt de opdrachtgever/ster deze kosten. Hiervoor geeft u de bewijsstukken aan de werkgever. De opdrachtgever/ster moet vooraf toestemming geven voor de kosten.Verdere afspraken

Ziekte ( Bij afmelding graag 30 minuten voor aanvang van de werktijd doorgeven)

Als u ziek bent, dan geeft u dit door op de eerste dag van uw ziekte. De opdrachtgever/ster betaalt uw salaris maximaal 6 weken door bij ziekte.Officiële feestdagen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagenUWV Vrijwillige Sociale Verzekeringen:

U kunt zich verzekeren bij het UWV voor de Ziektewet, de WIA en de WW. De opdrachtgever/ster heeft daarbij geen rol.

Zie: https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx

https://www.uwv.nl/particulieren/brochures/voorwaarden-vrijwillige-verzekering-ziektewet.aspxVOG:

Indien gewenst kan er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd door de hulp aannemer/ster bij zijn of haar gemeenten. De kosten zijn voor de hulp aannemer/ster.

Zie: https://www.justis.nl/producten/vog/